LISÄÄ

VÄHEMMÄN

 

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Koti on yksi tärkeimpiä asioita elämässä. Sijainti, asumisen hinta, palveluiden läheisyys ja joukkoliikenneyhteydet vaikuttavat siihen, missä haluamme ja voimme asua. Asuminen pääkaupunkiseudulla kallistuu jatkuvasti. Yksi ilmeisimmistä syistä tähän on se, ettei rakentaminen pysy asukasmäärän kasvun tahdissa.

Kaikilla ei ole varaa omaan asuntoon Espoossa. Erityisesti yksin asuvien, yksinhuoltajien, eronneiden tai muusta syystä yhden aikuisen toimeentulolla elävien perheiden tilanne on kestämätön. Espooseen tulee rakentaa paljon lisää pieniä asuntoja. Niistä on huutava pula. Pieni asunto on usein myös ainoa, johon ensiasunnon ostajalla ylipäänsä on varaa.

Lapsiperheillä yhtenä tärkeänä kysymyksenä asuntoa valittaessa on päiväkodin ja koulun läheisyys ja niiden sisäilman terveellisyys. Tällä hetkellä uusia kouluja ja päiväkoteja ei rakenneta riittävää tahtia lapsimäärään kasvuun nähden. Myös sisäilmaongelmat ovat ajaneet oppilaita väistötiloihin kauaskin kotoa.

Asumiseen liittyviä tavoitteitani kuluvalla valtuustokaudella ovat:

 • Espooseen rakennetaan lisää erityisesti pieniä asuntoja vastaamaan kysyntää.
 • Opiskelija-asuntotontteja kaavoitetaan ja tarjotaan riittävästi.
 • Kaupungin vuokra-asuntoja rakennetaan enemmän vuosittain ja asuinalueiden välistä eriytymistä huono- ja hyväosaisten alueisiin torjutaan.
 • Rakennetaan riittävästi päiväkoteja ja kouluja vastaamaan kasvavaa lapsimäärää.
 • Sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit kunnostetaan ja korjausvelkaa kiritään.

Viime valtuustokaudella olen:

Lisää jalankulkukaupunkia

Viihtyisässä kaupungissa ihmisillä on paikkoja kohdata toisensa. Torit, terassit, kahvilat ja kivijalkaputiikit elävöittävät keskustoja. Ilman kävelykeskustoja jäämme vaille myös kaikkea sitä kaupunkikulttuuria, joka tarvitsee toimiakseen ihmisiä: ruokatapahtumat, performanssit, katutaiteilijat, joulutorit. Kaupunkisuunnittelulla voimme valita panostetaanko oikeiden kävelykeskustojen vai moottoritien varsille rakennettavien ostoskeskusten syntymiseen.

Jalankulkijalle turvallisessa ja miellyttävässä kaupunkitilassa etäisyydet kodin ja lähipalveluiden sekä julkisen liikenteen solmukohtien välillä ovat lyhyitä. Erilliset polkupyöräilijöille tarkoitetut kaistat lisäävät sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden matkanteon sujuvuutta.

Kaavoitukseen liittyviä tavoitteitani kuluvalla valtuustokaudella ovat:

 • Kaupunkikeskustoissa on eläviä jalankulkuympäristöjä katutason palveluineen.
 • Jalankulkijan mittakaava otetaan kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi.
 • Pyöräilijöille lisää omia kaistoja.

Viime valtuustokaudella olen:

 • Puolustanut suunnitelmia Leppävaaran kävelykeskustan laajentamiseksi.
 • Kannattanut tiiviin, kaupunkimaisen Keran rakentumista.
 • Vaikuttanut siihen, ettei Tapiolan Merituulentietä levennetty 2+2-kaistaiseksi.
 • Kannattanut keskustojen täydennysrakentamisen priorisoimista.
 • Vaatinut pyöräteiden suunnitteluresurssien parantamista.

Lisää joukkoliikennettä

Jokainen meistä haluaa päästä nopeasti kotiin ja harrastuksiin, helposti töihin ja kauppaan. Hyvin toteutettu joukkoliikenne on aito vaihtoehto henkilöautolle.

Espoota on vuosikausia rakennettu autokaupungiksi. Sen asukkaina on kuitenkin myös suuri joukko ihmisiä, joille auton käyttö ei ole mahdollista tai jotka eivät halua nyt tai tulevaisuudessa omistaa autoa. Heille toimiva joukkoliikenne mahdollistaa työssä tai koulussa käynnin, palvelujen saatavuuden ja harrastamisen. Toisin sanoen elämisen Espoossa.

Länsimetron liikenteen käynnistyminen ja Raide-Jokerin rakennustöiden aloittaminen ovat tärkeitä etappeja sujuvamman joukkoliikenteen saavuttamiseksi. Monien kaupunginosien liikenne on kuitenkin edelleen harvakseltaan liikennöityjen bussien varassa ja lippujen hinnat nousevat jatkuvasti. Tähän pitää saada muutos. Metron liityntäliikenne tulee tehdä houkuttelevaksi ja toimivaksi.

Joukkoliikenteeseen liittyviä tavoitteitani kuluvalla valtuustokaudella ovat:

 • Joukkoliikenteen lippujen hinnannousu pysäytetään.
 • Mahdollistetaan joukkoliikenteen käyttö yhä useammalle rakentamalla tiivistä kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
 • Edistetään uusien runkobussilinjojen ja pikaraitioteiden toteutumista.
 • Parannetaan linja-autoyhteyksiä.

Viime valtuustokaudella olen:

 • Äänestänyt Raide-Jokerin puolesta ja puolustanut sitä käsittelyn eri vaiheissa.
 • Edistänyt sujuvampien runkobussilinjojen toteutumista.
 • Kannattanut tiivistä kaupunkirakennetta, jotta joukkoliikenteen järjestäminen olisi mahdollista.
 • Vastustanut pelkkään autoliikenteeseen perustuvaa kaavoitusta.
 • Äänestänyt Länsimetron jatkamisen puolesta Kivenlahteen asti.

Vähemmän kivihiiltä

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko maapallon tulevaisuuteen. Kaikkein eniten se vaikuttaa kuitenkin lapsiin, jotka joutuvat kohtaamaan sen seuraukset. Yksin Espoossa ei voida pysäyttää ilmastonmuutosta, mutta voimme kantaa oman kortemme kekoon ja toimia vastuullisena esimerkkinä muille suomalaisille kaupungeille ja koko maailmalle.

Espoossa on otettu hyviä askeleita ilmastoasioissa. Kaupungissa on juuri hyväksytty ilmastotavoitteet ja alkuvaiheen toimenpiteet, joilla niitä kohti aletaan kulkea. Lisäksi Espoo on valittu Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi 2016.

Espoo lämpiää kuitenkin edelleen pääosin kivihiilellä ja hajanaisen kaupunkirakenteen vuoksi lähes puolet matkoista tehdään henkilöautolla. Kaupunki, jossa on tiiviitä joukkoliikenteeseen tukeutuvia keskustoja ja joissa palvelut on jalan ja pyörällä saavutettavissa, on myös ilmastoystävällinen.

Ilmastoon liittyvät tavoitteeni kuluvalla valtuustokaudella ovat:

 • Saada kaupungin hiilidioksidipäästöt vähenemään ja ilmasto-ohjelman toimenpiteet toteutettua.
 • Vaatia konkreettisempaa tiekarttaa siitä, miten pitkän tähtäimen päästövähennystavoitteisiin päästään.
 • Kaupungin painostuksella saada Fortum luopumaan kivihiilestä Espoossa.
 • Kaupungin omat kiinteistöt energiatehokkaammiksi ja hankinnat vähäpäästöisemmiksi.
 • Edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa Espoossa.

Viime valtuustokaudella olen:

Vähemmän lähimetsien nakertamista

Koiran ulkoiluttaminen lähimetsässä, lenkkipolulle karkaaminen työpäivän jälkeen tai tutustuminen metsän saloihin koulupäivän lomassa antavat meille kaikille energiaa kiireisessä arjessa. Luonto on espoolaisille tärkeää. Sen säilymisestä rikkaana ja monimuotoisena pitää pitää huolta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen joukkoliikenteen kannalta otollisiin keskustoihin on myös ympäristöteko. Se mahdollistaa sen, että lähimetsiä ei tarvitse raivata asuinrakentamiselle ja sen, että viheralueet säilyvät yhtenäisempinä, vaikka asukasmäärä kasvaa.

Kaupungin kasvu kuormittaa myös vesistöjä. Hyvällä suunnittelulla, yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa ja tiedottamisella kaupunki voi varmistaa, että Espoon lukuisat järvet ja virtavedet pysyvät puhtaina.

Luontoon ja ympäristöön liittyvät tavoitteeni kuluvalla valtuustokaudella ovat:

 • Espoon keskuspuistoa ei nakerreta.
 • Hanikka, Sammalvuori ja muut tärkeät lähimetsät säilyvät virkistyskäytössä.
 • Varmistaa, että kaupunki panostaa rakentamisessa ylijäävien maa-ainesten kierrätykseen, jotta loppuläjityspaikkoja varten ei tarvitse louhia enempää tilaa.
 • Kaupungin metsiä hoidetaan luonnon monimuotoisuutta paremmin kunnioittaen.
 • Vesiensuojelua edistetään aktiivisesti.

Viime valtuustokaudella olen:

 • Turvannut viheryhteyksiä, koulumetsiä ja Natura-alueita kaikessa kaavoituksessa.
 • Vaatinut Espoonväylän suunnitelmiin Keskuspuiston kannalta parempia vaihtoehtoja.
 • Vastustanut Hanikan rakentamista ja jättänyt päätöksestä eriävän mielipiteen.
 • Sitouttanut valtuuston noudattamaan luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmaa. Tätä varten olen vaatinut kirjauksen siitä valtuuston toimintaa ohjaavaan valtuustosopimukseen.
 • Vaatinut kaupungin metsänhoito-ohjeiden uudistamista kunnioittamaan paremmin luonnon monimuotoisuutta ja osallistunut aktiivisesti uusien ohjeiden valmisteluun.
 • Ohjannut vesiensuojelun toimenpideohjelman valmistelua ympäristölautakunnan puheenjohtajana.
 • Saanut lisärahoitusta vesiensuojelutyöhön budjettineuvotteluissa.
 • Puolustanut Monikonpuron kalakantoja ja monimuotoisuutta Leppävaaran kaavoituksessa.