Jätin valtuuston kokouksessa 23.2.2015 seuraavan valtuustokysymyksen Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta:

Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut on aloittanut Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman laatimisen. Sen tarkoituksena on määritellä alueittain kaupungin omistamien luonnonmukaisten metsien ja niittyjen hoitosuunnitelmat seuraavalle kymmenenlle vuodelle.

Teknisen ja ympäristötoimen toimialan johtosäännön mukaan suunnitelman hyväksyy katupäällikkö. Johtosääntöä ollaan muuttamassa siten, että jatkossa luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta. Tämä on välttämätön muutos, jotta asukkaita laajasti koskettavista virkistysmetsien hoitotoimista päätetään avoimesti ja demokraattisesti.

Rambollilta tilattu suunnitelma perustuu talousmetsissä käytettäviin menetelmiin, vaikka kyse on virkistyskäyttöön tarkoitetuista metsistä. Teknisen keskuksen mukaan hakkuille ei kuitenkaan ole asetettu taloudellisia tuottotavoitteita. Suomen luonnonsuojeluliiton ja Espoon ympäristöyhdistysten asiantuntijat ovat kritisoineet hoitotoimenpiteitä ylimitoitetuiksi ja asukkaat ovat huolissaan lähimetsiensä puolesta.

Hoitotoimenpiteiden laadinnan yhteydessä on tehty konsultin toteuttamana METSO* –kartoitus. Kuitenkin METSO-ohjelman luonnontieteellisiin valintaperusteisiin perehtyneet Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijat ovat kritisoineet Espoota siitä, että selvityksissä on tunnistettu korkeintaan puolet kaikista METSO –kriteerit täyttävistä metsistä ja soista. Valtuusto on valtuustosopimuksessaan sitoutunut noudattamaan luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmaa, joissa on muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

– Metsien hoitotoimissa jätetään luontoarvoiltaan merkittävimmät metsät hoitotoimien ulkopuolelle luonnonarvometsinä. Metsälain arvokkaat kohteet säästetään riittävin suojavyöhykkein.

– Hoidettavissa metsissä huomioidaan luonnon monimuotoisuus mm. jättämällä mahdollisimman paljon lahopuita (pysty- ja maapuita), tiheämpiä kohtia ja suosimalla puuston monilajisuutta ja monikerroksellisuutta.

– Suojellaan arvokkaimmat vanhat metsät luonnonsuojelualueiksi.

Nyt kaavaillut suunnitelmat eivät noudata luonnonmonimuotoisuuden toimenpideohjelman linjauksia. Noin 900 hehtaarin laajuiset harvennus-, pienaukko- ja muut hakkuut yksipuolistavat metsiä, jotka uudistuisivat ja kehittyisivät hyvin käsittelemättäkin. Kaiken kaikkiaan metsän käsittely kattaa yli puolet 2300 hehtaarin laajuisesta suunnittelualueesta. Mukana on myös luontoarvoiltaan merkittäviä metsiä, joihin ei olla koskettu yli sataan vuoteen ja jotka luontoarvojensa puolesta voisivat yhtä hyvin olla osa Nuuksion kansallispuistoa.

Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuusto on pöytäkirjamerkintänä edellyttänyt, että:

– Päivitetään luonnonhoidon toimintamalli vuoden 2015 aikana vastaamaan metsälain muutoksia ja luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteitä. Toimintamalli tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Nyt kuitenkin koko Pohjois-Espoon kattavia metsänhoitotoimenpiteitä ollaan päättämässä jo ennen toimintamallin päivitystä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

1.) Kuinka paljon suunnitellut Pohjois-Espoon metsänhoitotoimenpiteet kustantavat kaupungille? Mikä olisi taloudellinen säästöpotentiaali, jos toimenpiteistä toteutettaisiin vain virkistysreitteihin rajautuvat reuna-alueet ja muuten metsiä hoidettaisiin hallitun luonnontilan periaattein?

2.) Miten Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa on huomioitu/tarkoitus huomioida uudistunut metsälaki sekä Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma?

3.) Miten kaupunki on varmistanut, että hoitosuunnitelmat laatinut konsultti on tunnistanut kartoituksissaan kaikki METSO -kriteerit täyttävät kohteet? Miten METSO -kartoitukset on huomioitu/tarkoitus huomioida Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa?

4.) Millä aikataululla luonnonhoidon toimintamalli tuodaan valtuuston päätettäväksi ja miten varmistetaan, että Pohjois-Espoon suunnitelmat eivät ole ristiriidassa valtuuston tulevien linjausten kanssa?

 

*Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

 

Valtuustokysymyksen allekirjoitti lisäkseni 37 valtuutettua.
Valtuustokysymykseni allekirjoitti lisäkseni 37 valtuutettua.
Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *