Espoon valtuustossa hyväksyttiin 9.6.2014 kauan kaivattu asunto-ohjelma. Sen toimet tähtäävät asuntotuotannon tehostamiseen ja kohtuuhintaisen asumisen toteutumiseen.

Pidin valtuustossa puheen pienten asuntojen rakentamisen puolesta. Lisäksi tartuin Espoon rakennusvalvonnan toiminnan tehostamiseen. Puheeni ohella jätin valtuustokysymyksen rakennuslupakäsittelyn sujuvoittamiseen tarvittavista resursseista

 

Tässä puheeni:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Espoossa on huutava pula pienistä asunnoista. Työelämäänsä aloittavat nuoret ovat juuri niitä espoolaisia, joista meidän tulisi pitää kiinni. Jollei pieniä asuntoja ole tarpeeksi tarjolla siinä vaiheessa, kun asumisoikeus opiskelija-asunnosta lähtee alta, karkaavat vastavalmistuneet nuoret sinne, missä pieniä asuntoja on, eli Helsinkiin.

Asunto-ohjelmassa onneksi pureudutaan asuntokohtaisiin pysäköintipaikkavaatimuksiin. Ne ovat ajaneet rakennusliikkeet tuottamaan suurempia asuntoja, kun kalliita autopaikkoja on voitu siten rakentaa vähemmän. Tämä asunto-ohjelman linjaus on syytä huomioida myös valmisteilla olevassa pysäköintistrategiassa.

Olen iloinen, että asunto-ohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on myös rakennusvalvonnan toiminnan tehostaminen. Vantaaseen ja Helsinkiin verrattuna Espoossa rakennusluvan saaminen on selvästi pidempi ja hankalampi prosessi. Rakennuslautakunta linjasi huhtikuussa toimenpiteitä, joilla rakennusluvan saantia tullaan sujuvoittamaan.

Yksi toimenpiteistä oli ennakkoneuvonnan lisääminen, mikä onkin tarpeellista. Tämän lisäksi rakennusvalvonnan tulisi tiivistää yhteistyötä pelastuslaitoksen, rakennustarkastajien sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Vantaalla esimerkiksi rakennus- ja poikkeamislupakäsittelyt tehdään neuvotellen jokaisen osapuolen kanssa yhtä aikaa ja luvatkin voidaan jättää samanaikaisesti sisään. Se sujuvoittaisi Espoossakin hankkeiden etenemistä.

Lupa-arkkitehdeille olisi syytä myös ottaa käyttöön jonkinlainen sijaisjärjestelmä, jotta hanketta ei lupakäsittelijän loman ajaksi tarvitsisi pistää kokonaan jäihin.

Olen kuitenkin huolissani siitä, miten tehostamistoimet voidaan toteuttaa mikäli henkilöresursseja ei lisätä. Sen vuoksi olen jättämässä tänään valtuustokysymyksen rakennusvalvonnan resurssien riittämisestä tehostustoimien toteuttamiseen, jotta meillä on sitten budjettikäsittelyssä käytössämme oikeaa tietoa. Mikäli resurssipulaa on, meidän tulee vakavasti miettiä pitäisikö resursseja lisätä. Sujuva rakennusvalvonnan toiminta tuo kaupungin kassaan myös rahaa rakennuslupamaksujen muodossa sekä auttaa rakennushankkeita toteutumaan.

Lisäksi kannatan Saara Hyrkön toivomusesitystä 7 opiskelija-asuntojen kaavoituksen kiirehtimisestä.

 

 

Valtuustokysymys rakennuslupakäsittelyn sujuvoittamiseen tarvittavista resursseista

Rakennuslupakäsittelyn sujuva eteneminen on tärkeää, jotta rakennushankkeet voivat toteutua kohtuullisessa ajassa. Lupapäätöksen ja määräysten tulkintojen ennakoitavuus on oleellista hank­kei­siin liittyvän päätöksenteon ja siten hankkeiden toteutumisen kannalta.

 

Espoossa rakennusluvan saaminen on useiden arkkitehtien ja rakennuttajien kokemuksen mukaan muihin kaupun­kei­hin verrattuna pidempi ja hankalampi prosessi. Se vähentää joidenkin raken­nut­ta­jien halua aloittaa hankkeita Espoossa.

 

Rakennuslautakunta linjasi 10.4.2014 toimenpiteitä, joilla rakennusvalvonnan palveluita tullaan ke­hit­tämään. Ne kes­kit­tyivät muun muassa sähköisten palvelujen ja kosteudenhallinnan valvonnan pa­rantamiseen sekä ennakko­neu­von­nan lisäämiseen. Ennakkoneuvonnan järjestäminen vie lupa-ark­kitehtien aikaa, mutta tehostaa lupakäsittelyä huomattavasti. Neuvonta-aika tulee pystyä järjes­tä­mään kohtuullisessa ajassa sen varaamisesta, jotta hankkeet pääsevät etenemään ripeästi. Kuitenkaan rakennusvalvontaan ei olla nykyisessä taloustilanteessa näillä näkymin lisäämässä vakansseja.

 

Rakennushankkeiden etenemisen kannalta on myös tärkeää, että eri viranomaiset eivät anna toisistaan poikkeavia ohjeistuksia. Sen vuoksi eri yksiköiden viranomaisten (lupa-arkkitehti, pelas­tus­laitos, rakennustarkastaja ja kaavoittaja) ja hankkeen suunnittelijoiden yhteistapaamisten järjes­tä­minen jo hankkeen alkuvaiheessa hankalimmissa kohteissa olisi tärkeää myös pienempien hankkeiden osalta. Ennakkoneuvonnan ohella myös nämä alkupalaverit vievät lupa-arkkitehdin työ­aikaa, mutta nopeuttaisivat rakennushankkeita ja siten toisivat Espooseen tuloja pidemmällä tähtäi­mellä.

 

Käsittelyajat ovat lisäksi olleet riippuvaisia lupakäsittelijän paikallaolosta ja venyneet, mikäli lupaa käsitellyt arkkitehti on jäänyt esimerkiksi sairaslomalle.

 

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme sujuvoittaa Espoon rakennuslupakäsittelyä ja kysymme:

1. Onko rakennusvalvonnassa käytössä sijaisjärjestelyä, jolla varmistetaan, ettei lupakäsittely ja siten koko hanke keskeydy lupaa käsitelleen arkkitehdin pois­sa­olon ajaksi? Mikäli ei ole, voidaanko sellainen nykyisillä resursseilla toteuttaa?

2. Riittävätkö nykyiset resurssit ennakkoneuvonnan parantamiseen ja eri yksiköiden virkamiesten ja suunnittelijoiden yhteispalavereiden järjestämiseen myös pienempien hankkeiden osalta?

3. Vantaalla rakennus- ja poikkeusluvan voi jättää yhtä aikaa sisään, jolloin lupakäsittelyt etenevät limittäin. Voisiko saman käytännön ottaa käyttöön myös Espoossa, jotta lupa­käsittely­aikaa saataisiin lyhennettyä?

 

Espoossa 9.6.2014

 

Henna Partanen

Asunto-ohjelma pureutuu pienten asuntojen tarpeeseen ja rakennusvalvonnan toiminnan tehostamiseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *