Tässä pitkästä aikaa kokousraportti ympäristölautakunnan kokouksesta 10.4.2014. Asiat menivät päätösehdotuksen mukaan lukuunottamatta kohtia 3 (Finnoonsataman YVA-selostuksen lausunto) ja 12 (syksyn kokouspäivät).

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Ympäristölautakunnan lausunto Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointiselostus, eli YVA-selostus on valmistunut ja yhteistyöviranomaisena toimiva ELY-keskus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa siitä.

Päätösehdotuksena ollut lausunto koski tiiviisti vain YVA-selostuksen valmistelutapaa, mikä tietysti olikin lausunnon pääasiallinen tarkoitus. Koska hanke on merkittävä, sen ympäristövaikutukset ovat erittäin suuria ja asukkaiden huoli hankkeesta on kova, halusin että ympäristölautakunta nostaa päälle 300-sivuisesta selostuksesta lausuntoonsa YVA-selostuksen arvioinnin lisäksi oleellisimpia kohtia evästykseksi kaavan jatkovalmistelua varten. Itse YVA-selostushan tehtiin vain meren ruoppauksesta, ruoppausmassan meriläjityksestä sekä merentäytöstä ja on oikein huolellisesti toteutettu. Ympäristövaikutuksia ei tässä vaiheessa arvioitu valmiista kaavasta, sillä kaavaa vasta muokataan selostuksen pohjalta. Kaavasta tuleekin tehdä omat selvityksensä, kun sen sisällöstä on tarkempaa tietoa. Tällä hetkellä minulla on aidosti uskoa siihen, että YVA-selostus tulee ohjaamaan jatkovalmistelua ja ainakin minä tulen tekemään parhaani Kaupunkisuunnittelulautakunnassa, että niin todella käy.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittämäni muutosehdotuksen lautakunnan lausunnoksi Finnoonsataman YVA-selostuksesta. Lausuntomme menee nyt ELY-keskukselle, jonka antama lausunto YVA-selostuksesta lopettaa YVA-prosessin.

Lausuntomme kuuluu siis kokonaisuudessaan näin:

”Ympäristölautakunta päättää antaa Uudenmaan Ely-keskukselle seuraavan lausunnon ja lähettää sen tiedoksi Kaupunkisuunnittelu- ja Tekniselle lautakunnalle.

Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointiselostus (jäljempänä yva-selostus) on laadittu yva-lain ja -asetuksen mukaisesti. Ohjelmavaiheessa esiintyvät puutteet, jotka koskivat mm. vaikutusalueen rajauksen määrittelyä, vaihtoehtojen ominaispiirteitä ja työn rakennetta on korjattu ja yhteysviranomaisen lausunto on huomioitu.

Selostusta varten on teetetty tarpeelliset selvitykset alueen esirakentamisen eli ruoppaus- ja täyttötoimenpiteiden sekä ruoppausmassojen siirron ja sijoittamisen meriläjitysalueelle eri ympäristövaikutuksista. Selostuksessa ei kuitenkaan ole arvioitu varsinaisen rakentamisen ympäristövaikutuksia, mikä tulee tehdä kaavavalmistelun yhteydessä. Selostuksen avulla saa hyvän käsityksen hankealueen esirakentamisen ympäristövaikutuksista.

Ympäristölautakunta katsoo, että yva-selostusta ja sitä varten tehtyjä erillisselvityksiä tulee hyödyntää täysmittaisesti alueen kaavoituksessa ja muussa päätöksenteossa sekä mahdollisessa vesilain mukaisten lupahakemusten laatimisessa.

Täyttöalueiden sijaintia ja määrää vaihtelemalla voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka haitallisia täyttöjen vaikutukset merivirtoihin ja linnustoon ovat. Kaavaa tulee jatkossa valmistella siten, että haitalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Tarpeelliset lisäselvitykset, kuten meriuposkuoriaisen seurantatutkimus ja kalastotutkimukset tulee toteuttaa ennen hankkeen etenemistä lupavaiheeseen. Lisäksi kaavan jatkovalmistelun yhteydessä olisi syytä tutkia myös venesataman ja veneiden talvisäilytyksen siirtovaihtoehtojen ympäristövaikutukset.

Meriläjitysalue 1 on selvityksen mukaan Natura-alueen läheisyyden vuoksi ympäristölle haitallisin ja sen vuoksi lautakunta ei suosittele sen käyttämistä ruoppausjätteen läjitykseen.

Mikäli jatkovalmistelussa päädytään meriläjitysvaihtoehto 2:n kannalle, tulee ennen lopullista päätöksentekoa selvittää miten läjitys voidaan suorittaa ilman alueen lähistöllä oleville riutoille koituvaa vaaraa.

Selvityksestä käy ilmi, että hankkeen kaikki toteuttamisvaihtoehdot ovat haitallisia linnustolle. Mikäli Finnoonsataman hanke toteutetaan, tulee yva-selostuksessa esitetyt haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet ottaa käyttöön täysimittaisina.

Mahdollisesti rakennettavan tekosaaren tai -niemen ja olemassa olevien saarten väliset vesialueet tulee jättää mahdollisimman leveiksi erityisesti Ryssjeholmenin pohjois- ja Pirisaaren länsirannalla. Täytön alle jäävä lokkiluoto tulee korvata tarkoituksenmukaisella matalarantaisella tekoluodolla.

Linnustolle aiheutuvan merkittävän haitan vuoksi Ympäristölautakunta katsoo, että vaihtoehto 0+ ei sovellu kaavan jatkovalmisteluun ilman mittavia täyttömaa- ja laiturialueen supistamisia Finnobäckenin puronsuun läheisyydessä. Finnobäckenin puronsuu tulee jättää vapaaksi täytöiltä ja laitureilta.

Ympäristölautakunta esittää, että haitallisia vaikutuksia linnustoon, kalastoon ja vesieliöstöön tulee lieventää ajoittamalla esirakentamistyöt lisääntymisajan ulkopuolelle. Myös ruoppauksen kestoon käytettävä aika tulee lyhentää mahdollisimman lyhyeksi esimerkiksi lisäämällä ruoppauskaluston määrää.

Samentumavaikutuksia tulee estää käyttämällä ruoppauksessa parasta mahdollista teknologiaa, kuten sulkeutuvia ympäristökauhoja ja silttiverhoa.

Ympäristölautakunta toivoo lisäksi, että kaavan jatkovalmistelussa uusien täyttöalueiden rannat pidetään kaupunkilaisille yhteisinä virkistysalueina osana Rantaraittia.”

 

4. Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toiminta 2013

Merkittiin selostus tiedoksi. Kävimme ennen kokousta Ympäristölautakunnan ja Kestävän kehityksen ohjelmaryhmän edustajien kanssa Ämmässuolla vierailulla, jossa meille esiteltiin HSY:n ja Ämmässuon toimintaa. Vantaan jätteenpolttolaitos on otettu käyttöön, joten Ämmässuolle tuotavan sekajätteen määrä on vähentynyt ja tulee vähenemään huomattavasti. Ajatuksena onkin vähitellen viedä toimintaa enemmän ekoteollisuuspuiston suuntaan. Biojätteen käsittely, kaatopaikkakaasun talteenotto ja maa-ainesten vastaanotto ja käsittely monien muiden toimintojen ohella tulevat kuitenkin edelleen jäämään alueelle.

5. Espoon maantäyttöalueiden rakentaminen ja toiminta 2013

Merkittiin tiedoksi selostus Espoon maantäyttöalueista. Ämmässuolla maantäyttöalueita on useita ja tällä hetkellä tilaa saadaan lisää rakentamalla uusi Takapellon maantäyttöalue louhimalla lisätilavuutta kallioon. Louhinnat ja räjäytykset aiheuttavat tärinä-, melu- ja ilmanpainehaittoja, joita tarkkaillaan. Myös louhinnan vaikutuksia läheiseen luonnonsuojelualueella sijaitsevaan Kakarlampeen ollaan tutkittu.

Viime vuosina maa-aineskuormia on tuotu keskimäärin 74 300 kuormaa vuodessa. Viime vuosi oli kuitenkin poikkeuksellinen metrotunnelin ja -asemien rakentamisen vuoksi ja silloin tuotiin maa-ainesta jopa 114 895 kuormaa. Rakentamisen yhteydessä syntyvä poiskuormattava maa-aines on kasvavan kaupungin ongelmia.

6. Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu vuonna 2013

Ämmässuon vesientarkkailuraportti tulee lautakuntaan kerran vuodessa. Alueen vesiä tarkkaillaan aktiivisesti ja eri tarkkailupisteissä on automaattisia hälytyslaitteistoja, jotka auttavat paikantamaan liian suuret pitoisuudet. Koska kyseessä on Pohjoismaiden suurin kaatopaikka-alue, vesiä on pilaantunut, mutta onneksi pilaantuminen sijoittuu vain kaatopaikka-alueelle. Lähipurojen vesissä on kohonneita pitoisuuksia, mutta tulokset eivät ole aiempiin vuosiin nähden merkittävästi muuttuneet.

7. Ilmansuojeluohjelman toteutuminen vuonna 2013

Usean eri toimialan ohjelma, jonka toimenpiteet ovat menneet hyvin eteenpäin.

8. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Lassila et Tikanoja Oyj:n Konalan siirtokuormausaseman ympäristöluvasta

9. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Rudus Oy:n Konalan kierrätysbetonin ja -tiilen käsittelylaitoksen ympäristöluvasta

10. Kuntien 7. ilmastokonferenssiin osallistuminen

Lähden 8.-9.5.2014 Tampereelle kuntien ilmastokonferenssiin edustamaan Espoon Ympäristölautakuntaa. Toivottavasti konferenssista saa lisäpuhtia ja ideoita Espoon ilmastotyöhön.

11. Toukokuun kokouspäivän muuttaminen

Siirsimme toukokuun kokousta viikolla eteenpäin edellä mainitun konferenssin vuoksi, mutta myös antaaksemme uudelle ympäristösuojelupäällikölle viikon lisäaikaa orientoitua ensimmäiseen kokoukseensa. Tarja Söderman aloittaa päällikkönä 2.5.2014.

12. Ympäristölautakunnan syksyn 2014 kokoukset

Syksyn ehdotetuista kokousajankohdista siirsimme elokuun kokousta viikon aiemmaksi (21.8.2014), jotta kokoomusjäsenemme ei joutuisi olemaan kolmea perättäistä kokousta poissa. Tykkään lautakuntamme hyväntuulisuudesta ja solidaarisuudesta toisiamme kohtaan.

13. Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Mukana on muun muassa ympäristökeskuksen antama varsin tiukka ja hyvä lausunto Espoonväylän eli Södeskogin aukion kaavasta.

14. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle Solvallan Urheiluopiston jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamista koskevasta päätöksestä

Avi oli antanut lautakuntamme lausunnon vastaisesti luvan jättää vanha jäteveden purkuputki Nuuksion Pitkäjärveen jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen jälkeen. Ympäristölautakunta kuitenkin vastustaa käytäntöä, jossa käytöstä poistetut viemärit voidaan jättää järviin, koska se on putken omistajalle helpoin ja halvin vaihtoehto. Putkesta kun voi olla haittaa järven virkistyskäytölle jatkossa. Lautakunta siis valittaa lupapäätöksestä.

15. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy, vaarallisten jätteiden talteenottoa ja kierrätystä suorittava laitos, Juvanmalmintie 18

Avin myöntämässä luvassa oli otettu lautakunnan lausunto osittain huomioon. Lautakunta katsoi, että ympäristöluvassa olisi tullut antaa pelastuslaitoksen kannanottoa vastaava määräys sammutusvesien käsittelystä niin, että keräilykapasiteetti olisi ollut 100 m3. Tätä ei kuitenkaan luvassa edellytetty. Pelastusviranomainen tulee kuitenkin valvomaan asiaa ja sammutusvesistä on määrätty valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Joten ilman mainintaa luvassa, asia pitää joka tapauksessa hoitaa. Emme siis valittaneet tästä.

16. Kuntalain 51 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen ympäristökeskuksen viranhaltijoiden päätöksiin

Kyse oli ilmastoasioiden priorisointityön hankinnasta. Emme käyttäneet tässä otto-oikeuttamme. Hienoa, että asia etenee!

Ympäristölautakunnan kokousraportti 10.4.2014: Lausunto Finnoonsataman YVA-selostuksesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *