Annoimme juuri päättyneessä ympäristölautakunnan kokouksessa lausuntomme Kulmakorpi 1 asemakaavaehdotukseen liittyvien louhintojen YVA-selvityksestä. Olin tehnyt esittelijän pohjaehdotukseen paljon lisäkirjauksia ennen kokousta mm. asukkaiden esille tuomien huomioiden pohjalta ja keskustelun jälkeen kirjauksia haluttiin lautakunnan jäsenten toimesta tiukentaa entisestään.

Kaikki lautakunnan jäsenet ottavat asukkaiden kokemat haitat vakavasti ja niistä keskusteltiin pitkään. Halusimme nostaa ne lausunnossamme selvästi esiin. Korostimme myös toimintojen yhteisvaikutuksia ja vaadimme muun muassa, että Nupurintien kevyen liikenteen väylä, lähikiinteistöjen lisääminen vesiverkkoon tai muu puhtaan käyttöveden hoitaminen kiinteistöille ja yhteinen terveysvaikutusten arviointi Ämmässuo-Kulmakorpi toimintojen osalta tehdään ennen mahdollista hankkeen aloittamista. Jos alueelle tulee uutta, häiriötä aiheuttavaa toimintaa, tulee asukkaiden saada helpotuksia nykytilanteeseensa ensin.

Keskustelimme myös YVA -selvitykseen kirjatusta maininnasta, jossa kuitattiin asukkaiden terveyshaitat ”psykosomaattisina oireina”. Pidimme kirjausta loukkaavana niitä asukkaita kohtaan, jotka ovat oirehtineet erilaisten ympäristöhaittojen vuoksi. Siksi poistimme kirjauksen lausunnostamme. Terveysvaikutusten arvioinnista on jo keskusteltu kaupungin sisällä ja sotepuoli on selvittämässä sen järjestämistä. Tässä sosiaali- ja terveyslautakunnalla on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että arviointi varmasti toteutuu.

Vaikka olen tyytyväinen lausuntoomme, tulee muistaa, että se on vain ympäristölautakunnan lausunto yhden hankkeen YVA -selvitykseen, eikä siis velvoita kaupunkia toimimaan sen mukaisesti. Lausunto ei myöskään ole ympäristölupa, joka velvoittaa. Ympäristölupa tulee lautakuntaan myöhemmin vielä omana käsittelynään ja siinä hankkeen toimintaa rajoitetaan velvoittavasti. Luvan louhinnoille antaa joko ympäristölautakunta tai sitten AVI, josta lautakunta antaa vain lausunnon. ELY -keskus päättää kummalla tavalla menetellään. Tämä lausuntomme kuitenkin toiminee hyvänä raamina ympäristöluvan laatimiselle. Pidän tärkeänä, että saimme nyt kirjattua lautakunnan yksimielisen ja selväsanaisen tahdon asian suhteen.

Ämmässuon tilanteen parantamista tulee kuitenkin ajaa myös kaikissa muissakin kaupungin lautakunnissa (sote, tekninen lautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta) sekä kaupunginhallituksessa, jotta asiat oikeasti etenevät parempaan suuntaan. Ämmässuo -kokonaisuus on niin laaja ja monen kaupungin sisäisen ja ulkoisen toimijan, HSY:n sekä valtionkin päätösten varassa, että kokonaisuuden hallitseminen vaatii yhteistyötä ja nykyistä selkeämpää johtamista ja vastuuttamista. Tässä kaupungin tulee löytää nykyistä tehokkaammat toimintatavat.

Hankkeen asemakaavaa käsiteltiin jo keskiviikkona 10.6.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnassa, mutta perusteltuani, että YVA-prosessin lausuntoaika vielä käynnissä, kaava pöydättiin kesän ajaksi. Sitä käsiteltäneen kaupunkisuunnittelulautakunnan ensimmäisessä kokouksessa elokuussa. Siinä määritellään sitten käytännössä jääkö esimerkiksi Nupurintien varteen suojaviheraluetta vai ei.

Alla olevassa ympäristölautakunnan lausunnossa muutokset alkuperäiseen virkamiesesitykseen on merkitty kursiivilla ja poistetut kirjaukset alkuperäisestä yliviivattuna.

Ympäristölautakunnan lausunto Kulmakorpi I YVA -selvitykseen

 

Espoon kaupungin lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antaa ympäristölautakunta Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosäännön 5 § perusteella. ELY –keskus on pyytänyt lausuntoa 2.7.2015 mennessä.

ELY –keskus on pyytänyt erikseen lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Taustaa

Espoon kaupunki on laatimassa Kulmakorpi I –nimistä asemakaavaa uuden työpaikka-alueen rakentamiseksi. Rakentaminen edellyttää kallion louhintaa ja tasoittamista, jotta kunnallistekniikka ja katuverkko saadaan rakennetuksi.

Hankkeen luonteesta johtuen hankkeen sijoituspaikkavaihtoehtoja ei arvioinnissa ole. Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu louhinta tehtäväksi nopeammalla aikataululla noin 6 v aikana ja pidemmällä aikavälillä 6 – 10 vuoden aikana.

Ympäristölautakunta ottaa lausunnossaan huomioon, että Ämmässuo-Kulmakorpi -alueella on jo nykyisellään paljon ympäristöluvan varaisia toimintoja, joiden yhteisvaikutukset asukkaille ovat olleet merkittävän haitallisia. Tämän vuoksi jokaisen tulevan hankkeen kohdalla tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asukkaille aiheutuu hankkeista mahdollisimman vähän häiriötä.

 

Maisema ja luonto

Hankkeen toteuttamisen maisemalliset vaikutukset on selvitetty. Piirrokset, havainnekuvat ja kartat havainnollistavat hankkeen näkymistä lähialueelle. Lähimaisemassa tapahtuu suuri muutos, kun alueen metsä kaadetaan ja louhinnassa syntyy laaja avoin kenttä. Paikalla kasvava havumetsä ja siinä viihtyvät kasvit ja eläimet katoavat. Alueen kasvisto, eläimistö ja merkitys suojelun kannalta on selvitetty.

Suojeltavia eliölajeja ei tavattu hankealueella, mutta nisäkkäistä liito-oravia esiintyy asutusalueella noin 500 m hankealueesta länteen. Liito-oravan liikkumisen kannalta kriittisempänä kohtana voidaan pitää hankealueen itäreunaa.

Nykytilassa teollisuusalueen ja suojelualueen välillä on notkelma, jossa on varttunutta kuusimetsää sekä rinteillä mäntyvaltaista kangasmetsää. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että jatkosuunnittelun yhteydessä tämä metsäkaistale säilytetään YVA:ssa esitetyn louhintasuunnitelman mukaisesti alueiden välisenä suojavyöhykkeenä, joka osaltaan estää pölyn leviämistä Kakarlamminsuon luonnonsuojelualueelle.

Hankkeesta ei saa aiheutua haitallisia vaikutuksia Kakarlammen luonnonsuojelualueelle eikä Gumbölenjoen meritaimenkannalle.

 

Liikenne

Asukkaat ovat useassa yhteydessä tuoneet voimakkaasti esille huolensa Nupurintien vilkkaasta raskaiden ajoneuvojen liikenteestä tilanteessa, jossa kevyen liikenteen väylä puuttuu. Hankealue sijoittuu välittömästi Nupurintien varrelle ja lisää alueen raskasta liikennettä. Tämän vuoksi kevyen liikenteen väylä tulee rakentaa jo ennen hankealueen louhinnan aloittamista.

Louhinta-alueen liikenne tulee ohjata koko hankkeen ajan Kulmakorventien liittymän kautta, joka sijaitsee lähellä Turun moottoritien liittymää. Tällä järjestelyllä raskasta ajoneuvoliikennettä voidaan rajoittaa kapealla Nupurintiellä ja siirrettyä kauemmaksi mm. Kolmperän asuinalueelta.

 

Melu ja tärinä

Nykytilanteessa Kolmperän, Histan ja Nupurin alueella on 20 rakennusta yli 55 dB melualueella ja Nupurissa 25 rakennusta, joiden luona jopa 60 dB melu ylittyy, syynä Turun moottoritien sekä muun alueen toiminnan kuten louhintojen aiheuttama melu. Hankealue sijoittuu 50 – 100 m etäisyydelle moottoritiestä ja on tien melualueella. Arviointiselostuksen mukaan melutaso voi nousta louhinnan johdosta nykyisestä tasosta enimmillään 3 dB lähimpien asuntojen luona. Muutoinkin louhinta ja räjäytykset tulevat kuulumaan asuinalueilla, koska melu erottuu tasaisesta tieliikennemelusta vaikkakaan melun ohjearvot eivät ylittyisi. Meluhaittoja tulee vähentää riittävillä suojauksilla ja toiminta-aikojen rajauksella.

Ympäristölautakunta pitää aiheellisena huolta siitä, että louhintatärinä voi aiheuttaa ongelmia alueen porakaivoissa. Tärinä voi laukaista kalliossa jo olemassa olevia jännitystiloja, jolloin kaivoa ympäröivään kallioon voi syntyä pintavettä johtavia halkeamia tai mahdollisista kaivon seinämien kalliorapautumista voi varista kiviainesta kaivoveteen.

Räjäytettävien kenttien kokoa, käytettävien räjäytyspanosten suuruutta sekä räjäytysaikoja tulee rajoittaa. Räjähdyksistä aiheutuvia haittoja alueen asukkaille, lähialueen rakennuksiin sekä kaivovesiin tulee seurata. Läheisen Kulmakorven louhinta on herättänyt asukkaiden keskuudessa voimakasta kritiikkiä mm. liian voimakkaiden räjäytysten vuoksi.

Ympäristölautakunta edellyttää, että lähialueen talot katselmoidaan YVA-selvityksen ehdotuksen mukaisesti ennen toiminnan aloittamista. Katselmoitavaksi esitetään kaikki alle 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijaitsevat asuinrakennukset. Lisäksi katselmoidaan ne yli 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijaitsevat rakennukset, joissa tehdään tärinän tarkkailumittauksia.

 

Pöly

Lautakunta pitää huonona sitä, että hankkeen mukaiset louhinnat poistaisivat pääosin Kulmakorven nykyisiä toimijoita suojaavan puuston. Ilmanpäästöjen kannalta alue muuttuu avonaisemmaksi koillis-, pohjois- ja itäsuunnassa. Nupurintien ja Letkatien väliin jäävä metsävyöhyke on toiminut suojaviheralueena estäen pölyä ja melua leviämästä pohjoiseen, asutuksen suuntaan. Mikäli hankealue toteutuu asemakaavaehdotuksen mukaisesti, suojaviheralueelle on entistä enemmän tarvetta ehkäisemään Ämmässuo-Kulmakorpi –alueen toimintojen haittoja asutukselle. Tämän vuoksi lautakunta suosittelee, että Nupurintien ja Letkatien väliin jäävä metsävyöhyke tulee jättää asemakaavoituksessa metsäiseksi suojaviheralueeksi. Se toimii myös ekologisena yhteytenä Kakarlamminsuon suunnalta.

Molemmissa vaihtoehdoissa on tehtävä teknisiä ja toiminnallisia pölyntorjuntatoimen­piteitä, jotta pölyn pitoisuudet ympäristön herkissä kohteissa ja asutusalueilla pysyvät alle ilmalaadun ohje- ja raja-arvojen huomioiden myös alueen muut toiminnat.

Ennen louhinnan aloittamista tulee laatia YVA-selostuksessa esitetty kaikkien Ämmässuo –Kulmakorpi alueen toimijoiden yhteinen ilmanlaadun seurantaohjelma sekä luoda yhteiset kirjatut ja vastuutetut pölyntorjuntakäytännöt.

 

Pohjavesi, kaivot

Louhinta ei mainittavasti ulotu kalliopohjaveden pinnan alapuolelle eikä pohjavesiolosuh­teis­sa ole odotettavissa muutoksia. Sen sijaan haitta-aineita voi päästä pohjaveteen. Ympäristölautakunta edellyttää, että hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä varmistetaan pohjaveden laadun säilyminen. Kalliorakojen kautta tapahtuvia pohjavesivuotoja tulee ehkäistä ja seurata erityisesti hankealueen eteläreunalla toteutettavan louhinnan aikana.

Kaikki alueen asukkaat ovat kaivoveden varassa ja lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat vain noin 500 m etäisyydellä hankealueen pohjois-, itä- ja länsipuolella. Mustanpurontien joissakin kaivoissa on ilmennyt ulosteperäisiä bakteereja. Kaivovesien pilaantumisen syytä selvitetään parhaillaan ja selvitys tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja ympäristölupia myönnettäessä. Ympäristölautakunta katsoo kuitenkin, että ennen hankkeen toteuttamista tulee liittää lähialueen vesihuolto­verkkoon kuulumattomat asuinkiinteistöt vesihuoltoverkkoon tai järjestää puhtaan käyttöveden saanti kiinteistöille muilla tavoin. Tämä vähentäisi myös asukkaiden huolta hankkeen vaikutuksista.

YVA –selostuksessa mainitaan, että hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä tullaan kartoittamaan uudelleen hankealueen itäpuolisen alueen, Kolmperän alueen, sekä hankealueen pohjoispuolella olevan Histan alueen yksityiskaivot. Näistä on laadittava kaivokortti. Kaikista 600 metrin säteellä sijaitsevista kaivoista on otettava vesinäyte ja määritettävä talousveden laatuparametrit. Määritykset on tehtävä ennen toiminnan aloittamista.

Lautakunta edellyttää, että louhinnan jatkosuunnittelussa varmistetaan, etteivät Kulmakorven vanhan maankaatopaikan suotovedet kulkeudu louhittavalle alueelle.

 

Pintavedet

Hankealue sijaitsee pintavesien vedenjakajalla. Pieneltä alalta alueen eteläosasta pintavedet virtaavat etelän suuntaan Loojärveen. Alueen pohjoisosasta vedet virtaavat pohjoiseen ensin Histan pelto-ojaan ja edelleen Nupurinjärven, Svartbäckträsketin ja Dämmanin kautta Gumbölenjokeen. Louhinnan alkaessa vedet kertyvät louhoksen pohjalle ja johdetaan kokonaisuudessaan pohjoista reittiä.

YVA –selostuksessa louhinnan aiheuttamat haitat laskuvesistöön on tunnistettu. YVA –selostuksessa hulevesille on esitetty laskeutusallasta ja biosuodatusta ennen vesien johtamista laskuojaan, mitä lautakunta pitää tarpeellisena. Tämä käsittely yhdessä alapuolisen vesistön tarkkailun kanssa on riittävä vaikutusten seuraamiseksi. Lisäksi vesistölle aiheutuvien haittojen havaitsemiseksi ympäristölautakunta katsoo, että alue tulee liittää osaksi Ämmässuo-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua.

 

Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset

Sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten merkitys on noussut viime aikoina voimakkaasti esiin mm. alueella runsaasti häiriöitä aiheuttaneen louhinnan johdosta. Lisäksi lähialueelle on tulossa on valmisteilla kaksi uutta suurta louhintahanketta.

Sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia on tarkasteltu monipuolisesti. Vaikutusarviossa on otettu huomioon 1,5 – 2 km säteellä sijaitsevien asuinrakennusten ja asukkaiden määrä ja erityisen herkät kohteet kuten koulut ja päiväkodit.

Asukkaat ovat tuoneet esiin huolensa alueen haju-, pöly- ja meluvaikutuksista, lähialueen virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisestä, kaivo- ja pohjavesien laadun heikentymisestä sekä liikenneturvallisuuden vähentymisestä. Alueen monet haittavaikutukset aiheuttavat asukkaissa turhautumista ja stressiä joka on aiheuttanut mm. psykosomaattisia ja muita oireita.

Selostuksessa on esitetty toimenpiteitä asukkaiden esiin tuomien haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteet koskevat ilman laadun parantamista, meluntorjuntaa, valvontamittauksia, kunnallistekniikan ja kevyen liikenteen väylän rakentamista ja suojaviheralueiden säilyttämistä. Ympäristölautakunta haluaa korostaa myös tiedottamisen ja asukasyhteistyön tärkeyttä hankkeen jatkovaiheissa.

Asukkaiden vaatimuksissa on runsaasti näkökohtia, jotka voidaan ottaa huomioon ympäristöluvan lupamääräyksiä laadittaessa. Kulmakorven alueella on tehty 13 ympäristövaikutusten arviointia ja yksi ns. kaava-YVA. Asukkaat ovat useasti tuoneet esiin, että kunnollista sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten arviointia ei ole koskaan tehty. Lautakunta katsookin, että ennen hankkeen aloittamista sellainen tulee tehdä kaupungin toimesta koko Ämmässuo-Kulmakorpi alueen toimintojen osalta.

Silloin, kun arvioitavana on useita sijoituspaikkavaihtoehtoja, sosiaalisten vaikutusten arviointi voi ohjata edullisimman sijoituspaikan valinnassa. Kun sijoituspaikkoja on vain yksi, epäedulliset sosiaaliset vaikutukset ko. paikalla eivät ole luvan myöntämisen este, mutta toiminnan lupamääräyksillä voidaan esille tulleita haittoja vähentää.

Vaihtoehtojen vertailu

Lautakunta katsoo, että mikäli 0 –vaihtoehto ei tule kyseeseen, ympäristövaikutusten sekä asukasviihtyisyyden kannalta vaihtoehto 1A on esitetyistä kahdesta muusta vaihtoehdoista parempi.

Ympäristölautakunnan lausunto Kulmakorpi I louhintojen YVA -selvitykseen 11.6.2015
Tagged on:                     

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *