Päiväkotipaikkojen riittävyys ja sijainti lähellä kotia mahdollistavat perheille sujuvan arjen. Laadukas varhaiskasvatus antaa paitsi valmiuksia kouluun ja tasoittaa erilaisista perheistä tulevien lasten oppimiseroja, auttaa myös tunnistamaan lapsen tarvetta tukeen. 

Varhaiskasvatukseen on säädetty tiukka henkilöstömitoitus, joka varmistaa aikuisten riittävän määrän lasta kohden. Mitoitus koskee kuitenkin ryhmän sijaan koko päiväkotia eikä mitoitukseen lasketa muuta kuin kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä. Se luo kannusteen täyttää ryhmät maksimiin ja toisaalta ei kannusta palkkaamaan mitoitukseen kelpaamatonta avustavaa henkilöstöä. 

Viime aikoina on puhuttu paljon varhaiskasvatuksen kriisistä. Etenkin pääkaupunkiseudulla kelpoisen tutkinnon omaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Pahimmillaan vanhempia on aneltu pitämään lapset kotona, kun sijaisia ei ole sairastapausten yhteydessä saatu ja mitoitukset eivät täyty.

Mitä siis voitaisiin tehdä: 

🧩 Varhaiskasvatuksen opettajien, sosionomien ja lastenhoitajien koulutuspaikkoja tulee lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulle.

🧸 Henkilöstömitoitusta voisi tiukentaa ryhmäkohtaiseksi JA porkkanana päiväkodit voisivat saada siihen joustovaraa, mikäli palkkaisivat avustavaa henkilöstöä kuten päiväkotiapulaisia tai -sihteereitä tai ottaisivat opiskelijan oppisopimuskoulutukseen. 

🪅 Tasa-arvorahaa tulisi kohdentaa sellaisten alueiden päiväkoteihin, joilla on enemmän sosioekonomisia haasteita kuten työttömyyttä ja maahanmuuttajia. Sillä voisi palkata kulttuuriohjaajia tai -tulkkeja avustamaan vieraskielisten perheiden kanssa kommunikoinnissa.

🪁 Ukrainalaisten, päiväkodeissa aiemmin työskennelleiden mahdollisuus työskennellä Suomen päiväkodeissa, tulisi ratkaista pian. Esim. pakollisen rikosrekisteriotteen saaminen nyky-Ukrainasta ei välttämättä onnistu.

🥁 Palkat. Yllä olen kuvannut keinoja, joilla henkilökuntaa saataisiin lisää, ja joilla kasvatus- ja johtamisvastuussa olevat voisivat paremmin keskittyä siihen, mihin heidät on koulutettu. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat kuitenkin korkeakoulutettuja ammattilaisia, joiden pitää saada koulutustaan vastaava palkka. 

Kirjoitus ilmestyi osana vuoden 2022 joulukalenteriani, jossa pureuduin ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, joista mielestäni oli syytä puhua ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja.

19. Varhaiskasvatus
Tagged on: